Skip links

Privacy policy

Wie zijn wij

HighTech Innovators B.V. – gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Rietveldenweg 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rietveldenweg 40
5222 AR ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 (0)73 – 7113711
[email protected]

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

HighTech Innovators B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaand beleid is niet van toepassing op onze Medewerkers.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • Gegevens over het bedrijf waarvoor u werkt of dat u vertegenwoordigt
 • Gegevens om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Bezoekers en gebruikers van de website

Over het algemeen kan onze website –www.yoursoftwarebetter.nl– bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Zodra u de website van HighTech Innovators bezoekt, wordt niet-identificeerbare informatie verzameld gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website gebruikt, zoals datum en tijd van toegang, de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt en de pagina’s van de website die u hebt bezocht. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We verzamelen die gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt op basis van de cookie-instelling in uw browser.

Sollicitanten en (potentiële) kandidaten

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR- en recruitmentdienstverlening. Dit stelt ons in staat voor u een passend(e) baan te vinden binnen onze organisatie. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Opdrachtgevers, medewerkers van leveranciers en overige zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening, om de zakelijke relatie te onderhouden én om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HighTech Innovators B.V. verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:

 • Verstrekken van informatie over onze dienstverlening
 • Om de overeenkomst die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • HighTech Innovators B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

HighTech Innovators B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HighTech Innovators B.V.) tussen zit.

6. Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

HighTech Innovators maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt.
De cookies die wij gebruiken zijn vereist voor de technische werking van deze website en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat websites goed werken en slaan bijvoorbeeld uw browservoorkeuren op.
Het gebruik van cookies stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen door de geschiedenis van uw browser te wissen (ctrl + shift + delete).

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HighTech Innovators B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De vereiste bewaartermijn is afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Bij sollicitanten en (potentiële) kandidaten betekent dit dat uw gegevens (CV, werkervaring, opleiding) beschikbaar zijn tot 2 jaar na het laatste contact.

Bij Opdrachtgevers, medewerkers van leveranciers en overige zakelijke relaties betekent dit dat wij de gegevens verwijderen indien wij gedurende een periode van 2 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

HighTech Innovators B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HighTech Innovators B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HighTech Innovators B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) oftwel de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HighTech Innovators B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HighTech Innovators B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via[email protected].

11. Wijzigingen

Om deze privacyverklaring actueel te houden, kan HighTech Innovators van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen en/of wijzigingen aanbrengen in deze verklaring. De meest actuele versie vindt u altijd onderaan op onze website www.yoursoftwarebetter.nl/privacyverklaring.

Return to top of page